Εφαρμογή γραφείων διαχείρισης κοινοχρήστων AbManager

Τεχνολογίες: Javafx, Mysql